Неділя 5 лютого 2023

Правила поведінки

1.1. Учні, слухачі Центру зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

1.2. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами Центру, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

1.3 За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Центру визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

1.4. Учень, слухач може бути відрахований з Центру за:

а) власним бажанням;

б) незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

е) станом здоров’я;

є) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.